Serveis i sectors
Solucions integrals per a la gestió empresarial
Assessoria i BPO Administratiu
Consultoria
Transaccions
Assessorament patrimonial

A Daem creiem fermament que un empresari ha de dedicar-se prioritàriament al seu negoci i treure-li el millor rendiment. La Externalització de Procés de Negocis, o com es coneix en Inglés “Business Process Outsourcing (BPO)”, és una eina estratègica que aporta beneficis de reducció de costos i millores de productivitat.

 

A Daem recolzem als nostres clients assessorant-los en el dia a dia de la gestió dels seus negocis a més d'un servei de externalització integral dels diferents processos del seu negoci pels quals es requereix cada vegada més d'especialistes: assessoria i BPO fiscal, comptable, laboral, mercantil i societari, financer, informàtic, assegurances i immobiliari.

1. Àrea fiscal i tributària

El constant procés de regulació i actualització de la normativa tributària obliga a les empreses a disposar d'un assessorament especialitzat i de qualitat.

El nostre equip de professionals està especialitzat en serveis fiscals per assegurar el compliment de les obligacions tributàries i reduir els costos fiscals dels nostres clients amb un assessorament en el dia a dia de la gestió del negoci.

 

ENTRE ELS SERVEIS FISCALS I TRIBUTARIS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Altes empresarials, d'autònoms i dissolució i liquidació de societats.
 • Legalització d'indústries i comerços.
 • Assessorament i confecció de tot tipus de declaracions fiscals i declaracions de la renda.
 • Gestió de requeriments de l'Agència Tributària i assessorament tècnic davant Inspeccions Fiscals.
 • Assessorament en la fiscalitat sobre herències.
 • Assessorament en Preus de Transferència.
 • Assessorament i confecció de balanços, llibres oficials i legalització de llibres oficials.
2. Àrea comptable

La base per a la presa de decisions empresarials és una informació veraç, puntual i fiable.

A Daem, a través dels nostres serveis de comptabilitat, contribuïm a la correcta presa de decisions, registrant les operacions generades pels nostres clients en el dia a dia de l'operativa del negoci, elaborant informes financers periòdics, mentre ells es centren en el fonamental: desenvolupar i expandir el seu negoci.

Addicionalment realitzem les tasques administratives dels seus departaments financers, emetent factura, gestionant el cobrament de les mateixes, gestionant pagaments, etc.

 

ENTRE ELS SERVEIS COMPTABLES DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Estudis econòmics i financers, auditories i dictàmens.
 • Suport i confecció de la comptabilitat i del registre d'operacions.
 • Confecció de llibre diari, major i balanços.
 • Preparació de llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals.
 • Elaboració d'informes periòdics.
 • Comptabilitat analítica.
 • Consolidació d'estats financers.
 • Preparació de previsions de tresoreria i fluxos de caixa.
 • Gestió de la tresoreria (incloent pagament a proveïdors i empleats).
 • Obertura i seguiment de comptes bancaris.
 • Assistència a auditors.
 • Dissolució, liquidació i estats concursals.
3. Àrea laboral

L'èxit de tot negoci radica, en gran part, en la correcta interacció de les persones que formen part d'ell. Per això, a Daem comptem amb veritables especialistes en matèria de legislació laboral i gestió de recursos humans.

ENTRE ELS SERVEIS DE LABORALS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Elaboració i adaptació de contractes de treball.
 • Elaboració de contractes i documentació salarial.
 • Gestió de sol·licituds i subvencions.
 • Confecció de nòmines.
 • Preparació i pagament de liquidacions laborals (altes, baixes, ILT, etc.).
 • Gestió de cessaments, acomiadaments i jubilacions.
 • Mediació en conciliacions laborals.
 • Gestió de beneficis socials i altres compensacions.
 • Gestió de tràmits davant la Seguretat Social.
 • Assessorament en la llei de prevenció de riscos laborals.
 • Portal de l'empleat personalitzat.
4. Àrea econòmica i financera

Una correcta planificació econòmica-financera del negoci és un element crític per assegurar la seva sostenibilitat en el temps. Des de Daem, comptem amb un equip especialitzat en l'assessorament i en la pròpia direcció i gestió de tot tipus de negocis per recolzar als nostres clients en la gestió diària del seu negoci.

 

ENTRE ELS SERVEIS ECONÒMIC – FINANCERS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Revisió de l'estratègia plurianual del negoci i dels objectius a llarg termini.
 • Elaboració i revisió de plans de negoci i pressupostos.
 • Anàlisi de pressupostos, objectius, projectes i anàlisis de desviacions.
 • Realització d'estudis de mercat (Due Diligence comercials).
 • Anàlisi de viabilitat del negoci de projectes concrets.
 • Assessorament en l'estratègia de tresoreria i fluxos de caixa.
 • Elaboració i revisió periòdica d'informes de tresoreria i fluxos de caixa.
 • Elaboració i anàlisi del sistema d'informació del negoci i de quadres de comandament Integrals (“Balanced Scorecard”).
 • Anàlisi de processos productius.
 • Anàlisi de formació de preus i del sistema de costos.
5. Àrea mercantil i societaria

El compliment de tots els requeriments legals és fonamental per assegurar la sostenibilitat de tot negoci en el temps. A Daem ajudem als nostres clients en el compliment de totes les seves obligacions mercantils perquè a tot moment tinguin la tranquil·litat de saber que la seva empresa compleix amb la legislació vigent, i a més, presentem totes les opcions legals davant qualsevol situació.

 

ENTRE ELS SERVEIS MERCANTILS I SOCIETARIS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Constitució de societats.
 • Planificació de la seva estructura societària: creacions, fusions i modificacions.
 • Elaboració d'escriptures i contractes d'agència mercantil.
 • Suport en finançaments i refinançaments bancaris.
 • Preparació de nomenaments i cessaments de càrrecs i poders.
 • Inscripcions en registres mercantils.
 • Generació de llibres d'actes.
 • Assessorament en les relacions entre socis i empresa i en la defensa de socis minoritaris.
 • Assessorament o representació de socis en el Consell d'Administració.
 • Legalització de llibres oficials.
 • Trasllats societaris de domicili.
 • Preparació de procediments i recursos administratius.
 • Elaboració de modificacions de capital (ampliacions o reduccions).
 • Assessorament i redacció de modificacions d'estatuts.
 • Actuacions o representacions davant qualsevol Organisme públic.
 • Internacionalització de societats.
 • Preparació d'informes sobre societats mercantils.
 • Assessorament en la dissolució i liquidació de societats.
 • Assessorament en concursos de creditors.
 • Domiciliació social, legal i comercial (incloent gestió de correspondència i paqueteria i disponibilitat de sales de reunions).
6. Àrea informàtica

A Daem invertim en processos d'alta qualitat i gestió eficient a través de les últimes tecnologies per oferir els millors serveis als nostres clients ja que entenem la tecnologia com un gran aliat en la gestió de tot negoci. És per això que complementem la nostra oferta de servei amb l'assessorament en informàtica a través d'acords amb grans partners tecnològics.

ENTRE SERVEIS INFORMÀTICS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Instal·lació i manteniment de xarxes informàtiques.
 • Instal·lació i gestió de Servidors Microsoft Windows Server.
 • Instal·lació i manteniment de programaris de gestió (TPV, ERP…)
 • Programari de gestió horitzontal.
 • Consultoria i organització de sistemes d'informàtica.
 • Auditoria informàtica.
 • Disseny i programació de pàgines web.
7. Àrea d’assegurances

A Daem també comptem amb un servei de corredoria d'assegurances exclusiu per als nostres clients, vetllant a tot moment pels seus interessos econòmics en estalviar-se despeses innecessàries en assegurances oferint un servei de confiança i excel·lència per dissenyar i col·locar al mercat, entre les múltiples asseguradores, el seu programa d'assegurances a mesura, administrar les pòlisses i tramitar els sinistres en defensa dels nostres clients.

ENTRE ELS SERVEIS D'ASSEGURANCES DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Àmplia oferta de productes a particulars: llar, salut, cotxe, moto, vida, decessos, estalvi, viatge, bicicletes, mascotes...
 • Àmplia oferta de productes a empreses: flotes, danys, grups d'afinitat, previsió social, transport, responsabilitat civil, col·lectius de salut, crèdit i caució, consellers i directius, decennals…
 • Acords amb les principals asseguradores amb les millors condicions.
 • Com a assessors independents, podem buscar els millors productes i oferir una comparativa imparcial en funció de cobertures i preus.
 • Assessorament personalitzat sense increment de cost oferint el millor preu i les millors cobertures.
 • Assignació d'un consultor per a tots els contractes per realitzar qualsevol gestió.
 • Representació i defensa de l'interès dels clients davant les companyies.

La major part dels empresaris consideren que contractar consultors per resoldre problemes puntuals complexos o definir l'estratègia està únicament a l'abast de grans empreses. Si bé, les grans empreses, tenen més recursos i estan més sensibilitzades amb la importància d'encertar en les decisions estratègiques, les pimes també poden beneficiar-se àmpliament dels serveis de consultoria.

 

És per això que, a Daem, posem al servei dels nostres clients més de 40 anys d'experiència en gestió i consultoria de tot tipus d'empreses, des de pimes fins a grans multinacionals, oferint serveis de consultoria per ajudar als nostres clients a resoldre problemes complexos i en el disseny i implementació de la seva estratègia de negoci.

1. Estratègia i operacions

Un correcte estudi i planificació estratègica permet anticipar problemes i facilitar l'èxit empresarial. Per això, a Daem acompanyem als nostres clients en la definició i consecució dels seus objectius. Treballem per connectar la seva visió estratègica amb resultats mesurables i quantificables en les seves operacions diàries.

ENTRE ELS SERVEIS DE CONSULTORIA ESTRATÈGICA S'INCLOUEN:

 • Revisió i elaboració de plans estratègics i plans de negoci.
 • Suport en la presa de decisions a nivell directiu i estratègic.
 • Auditoria de l'organització i la gestió empresarial.
 • Identificació d'oportunitats de millora i palanques de creació de valor.
 • Revisió i elaboració de plans de creixement.
 • Elaboració de plans de viabilitat empresarial.
 • Elaboració de plans de diversificació i internalització.
 • Realització d'estudis de mercat (Due Diligence comercials i estratègiques)
 • Reflotament d'empresa en crisi.
 • Successió i gestió en l'empresa familiar.
 • Elaboració i anàlisi del sistema d'informació del negoci i de quadres de comandament integrals (“Balanced Scorecard”)
 • Suport a la internacionalització i estratègies de creixement.
2. Recursos Humans

La importància d'una bona gestió dels Recursos Humans d'un negoci creix amb el propi negoci, especialment en aquells sectors més intensius en personal (consum o serveis). Els nostres especialistes en gestió de recursos humans recolzen a l'empresari en l'anàlisi, diagnòstic i implantació de modificacions en l'estructura organitzacional i en els processos de selecció i contractació de personal.

A més, amb el nostre servei de externalització de personal administratiu, Daem es converteix en el seu soci de confiança per muntar i/o complementar el seu departament financer, tant per a llocs fixos com a temporals, recolzant-nos en el nostre profund coneixement del sector financer i a la nostra àmplia xarxa de contactes.

A Daem tenim els recursos i l'experiència per trobar als professionals adequats quan i com els nostres clients els necessiten.

 

ENTRE ELS SERVEIS DE CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS S'INCLOUEN:

 • Anàlisi, avaluació i diagnòstic de la funció de Recursos Humans.
 • Revisió i disseny de l'Estructura Organitzacional.
 • Assessorament i disseny de programes de formació específics per al seu negoci.
 • Disseny d'un sistema d'avaluació d'acompliment.
 • Disseny d'un sistema de remuneració variable.
 • Assessorament i elaboració de contractes de treball (incloent alta direcció).
 • Reclutament i selecció.

 

Addicionalment comptem amb un servei de externalització de personal:

 • Reclutament i selecció de contractació garantint la confidencialitat.
 • Dotació de personal administratiu (especialista comptable i fiscal) per curt i llarg termini tant per a funcions operatives com la gestió intermèdia.
 • Dotació de personal per a l'adreça financera (director financer).
 • Dotació de personal per a suport a la direcció general (adjunt a director general).

Des de Daem entenem que la gestió d'un negoci inclou períodes en els quals es necessiti finançament, es plantegin operacions de creixement inorgànic o, simplement, es desitgi desinvertir i vendre el negoci traient-li el màxim rendiment. És per això que, amb els nostres serveis de Transaccions, ajudem als nostres clients a realitzar amb èxit una operació corporativa ja sigui de compra o venda d'un negoci, actiu o companyia i crear valor a través dels seus processos de fusió, adquisicions, finançament, desinversió o reestructuració. El nostre equip ofereix una àmplia gamma de serveis d'assessorament per contribuir a crear una estratègia de creixement a llarg termini per a la seva companyia.

 

ENTRE ELS SERVEIS DE TRANSACCIONS DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Assessorament i estudi de viabilitat en l'establiment d'un nou negoci.
 • Gestions administratives en l'establiment de noves empreses.
 • Assessorament en pactes i convenis entre socis.
 • Nomenament d'administradors i apoderats.
 • Gestió del procés de venda, adquisició o fusió d'una companyia.
 • Suport i seguiment en processos de cerca de finançament.
 • Reestructuracions i plans de transformació.
 • Valoració d'empreses, negocis i actius.
 • Due diligence comercial i estratègica (estudis de mercat).
 • Due diligence financera.
 • Due diligence fiscal.
 • Due diligence laboral.
 • Identificació i captura de sinergies.
 • Càlcul i valoració de sinergies.
 • Anàlisi de riscos i mitigants en una transacció.
 • Disseny i gestió de l'oficina d'integració (PMO).

Tenir una visió global del patrimoni familiar ajuda a entendre millor les necessitats dels nostres clients. Per això oferim un servei d'assessorament a famílies i clients sobre les principals masses patrimonials (actius financers, immobiliaris i operacions en economia real) amb una visió global del patrimoni. Amb uns serveis que abasten des de l'establiment de l'estratègia d'inversió fins al seguiment i control de les diferents posicions.

 

ENTRE ELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT PATRIMONIAL DE DAEM S'INCLOUEN:

 • Revisió i establiment de l'estratègia d'inversió.
 • Assessorament financer i distribució d'actius (“asset allocation”) segons l'estratègia d'inversió establerta.
 • Revisió i recomanació de l'estructura òptima de finançament.
 • Consolidació de posicions de les diferents entitats bancàries per oferir una visió global del portafolis.
 • Disseny d'eines de seguiment i control.
 • Filtrat ètic d'inversions (tant solidari, ètic com a sostenible).
Sectors
Cada sector té les seves particularitats i tot assessor ha de conèixer-les. En Daem, els nostres professionals treballen en equips multidisciplinaris especialitzats en els diferents sectors d'activitat. D'aquesta forma, els nostres clients poden comptar amb experts professionals amb profund coneixement del sector d'activitat en el qual actuen i experiència en el mateix.
A causa del nostre enfocament d'assessorament multidisciplinari, desenvolupem solucions que tenen en compte tots els aspectes necessaris. Gràcies a la nostra llarga experiència com a assessors, som coneixedors de la gran majoria dels sectors.
Productes de consum
Productes de consum
Serveis i turisme
Serveis i turisme
Construcció i immobiliari
Construcció i immobiliari
Industrial
Industrial
Financer i assegurances
Financer i assegurances
Tecnologia i comunicacions
Tecnologia i comunicacions
Energia
Energia
Sanitat i farmacèutic
Sanitat i farmacèutic
Capital risc
Capital risc
Empreses de nova creació
Empreses de nova creació

En aquests web s'utilitzen cookies pròpies i de tercer amb l'intenció de millorar la teva experiencència com a usuari. Política de dades. Al continuar navegant per la web estàs entenent i acceptant el seu us